Legislatíva - fiškálny zákon 289/2008, novelizovaný 504/2009

Fiškálne pokladnice a fiškálne tlačiarne - všeobecné informácie

Fiškálne zariadenia (tlačiarne, pokladne) upravuje § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z.. Tento zákon stanovuje podmienky používania pokladníc pri evidencii tržieb, činnosť servisných organizácií a nové povinnosti pre daňové subjekty.

Fiškálne tlačiarne postupne nahradia klasické registračné pokladnice vo všetkých predajniach a budú služiť na evidenciu hotovostnej úhrady faktúr.

Pre koho sa vzťahuje povinnosť fiškalizácie?

Povinnosť používať pokladnicu podľa zákona 289/2008 Z.z. má právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý má oprávnenie na podnikanie v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania zákonom vymedzených služieb na území SR a z jeho predaja alebo z ich poskytovania prijíma tržby v hotovosti alebo aj inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Možnosť úhrady faktúry hotovosťou cez príjmový pokladničný doklad už nebude možné. 

Zákon 289/2008 definuje 2 typy pokladničných zariadení

 • elektronickú registračnú pokladnicu (s fiškálnou pamäťou) - myslí sa klasická pokladnica počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou,
 • pričom v tomto prípade musí byť PC a tlačiareň jednoúčelový stroj, v PC musí byť taký riadiaci program ako bol pri testovaní v skúšobni, PC nesmie obsahovať externý bod prístupu a vymeniteľné médiá /CDROM, USB, LAN, WiFi, internet/ - časť fiškálnych úloh totiž v tomto prípade vykonáva samotný PC a tento musí byť izolovaný od okolia.

Zákon 289/2008 bol neskôr novelizovaný novelou 504/2009, ktorá definuje samostatnú fiškálnu tlačiareň - táto má vlastný fiškálny modul a fiškálnu pamäť, všetky fiškálne úlohy vykonáva len fiškálna tlačiareň, a tak je nezávislá na PC a PC programe.

Fiškálne tlačiarne a pokladne musia spĺňať nasledovné kritériá:

 • Musia obsahovať pamäťové médium, do ktorého sa podľa zákona povinne zapisujú len hodnoty z denných uzávierok a niektoré spravidla málo podstatné a málo sa vyskytujúce udalosti (zmena času, servisná prehliadka a pod.).
 • Fiškálna pamäť musí byť čitateľná počítačom.
 • Minimálna kapacita, ktorú musí fiškálna pamäť mať je 5 rokov (1825 denných uzávierok). Zákon nestanovuje hornú hranicu kapacity pamäte a táto pamäť nie je prístupná užívateľovi.
 • Fiškálna pokladnica/tlačiareň musí mať funkciu, ktorá umožní overiť neporušenosť kontrolných záznamov.
 • Možnosť overiť pravosť každého dokladu vytlačeného tlačiarňou a všetkých dát uložených vo fiškálnej pamäti a elektronického žurnálu, ak ho pokladnica tvorí.
 • Pokladnica musí umožňovať načítanie celého obsahu fiškálnej pamäte, a to v čase, keď je ešte nainštalovaná v pokladnici, ale aj po jej vybratí a uskladnení po dobu 10 rokov.
 • Všetky fiškálne i nefiškálne doklady musia prejsť spracovaním v riadiacom module tlačiarne, byť zaevidované v kontrolnom zázname, v elektronickom žurnáli a zobrazované na zákazníckom displeji.

Najväčšie zmeny v zákone č. 289/2008 o ERP oproti vyhláške č.55 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou

 • Registračná pokladnica alebo fiškálna tlačiareň musí na každý platný doklad vytlačiť ochranný znak MF. Tento znak sa tlačí aj na "denné uzávierky". Na žiadny iný doklad sa ochranný znak MF netlačí (napr: tréningové doklady, prehľadové uzávierky, kópie dokladov ...).
 • Zavedenie povinnosti elektronického žurnálu
 • Povinnosť vykonania servisu tlačiarne do 48 hodín od nahlásenia poruchy alebo od jej odovzdania do opravy
 • Zabezpečenie fiškálnej tlačiarne fiškálnou plombou
 • Povinnosť používať fiškálnu pamäť
 • Evidencia a tlač dokladu VKLAD hotovosti do pokladne
 • Doklady tlačené v tréningovom režime tlačia doklad označený slovami NEPLATNÝ DOKLAD v každom treťom riadku
 • Pred uvedením do prevádzky sa tlačí text SKÚŠKA POKLADNICE v každom treťom riadku
 • Vykonanie uzávierky do 24:00
 • Zrušenie mesačných uzávierok
 • Zmena v definícii obratov a zrušenie GT1,GT3
 • Vykonávanie povinnej údržby pokladnice (servisná prehliadka)

Akú dobu treba uchovávať Doklady označené slovami NEPLATNÝ DOKLAD alebo VKLAD ?

 • Doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ je podnikateľ povinný uchovávať po dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Ktoré cenotvorné parametre sú pri výbere fiškálnej tlačiarne a pokladnice podstatné

 • Kapacita fiškálnej pamäte
  FisBox umožňuje 9998 denných uzávierok, čo postačuje na cca 27 rokov.
 • Možnosť kedykoľvek meniť variabilnú časť úvodu a záveru dokladu.
 • Existencia mesačných uzávierok
  Mesačné uzávierky sú nepovinné, ale ak ich pokladnica nemá, budete musieť vždy na konci mesiaca pracne ručne sčítavať všetky tržby a DPH z denných uzávierok. Intervalové uzávierky sú zákonom predurčené na kontrolu zo strany daňového úradu a nie na evidenciu mesačných obratov - pri zlom zadaní počiatočného a koncového dátumu môže dochádzať k fatálnym chybám vo výpočte mesačných tržieb.
  FisBox umožňuje 9998 mesačných uzávierok (t.j. periodických uzávierok, v tomto prípade s intervalom 1 mesiac).
 • Periodicita povinných servisných prehliadok
  FisBox vyžaduje servisnú prehliadku raz za 500 dní.
 • Možnosť adresovať vytvárané doklady na konkrétneho odberateľa
  FisBox má možnosť v tzv. dynamickej uzatváracej časti dokladu definovať úplné údaje o odberateľovi (IČO, DIČ, názov, sídlo...). Budete môcť vystavovať daňové pokladničné doklady, v ktorých môžete uvádzať i fakturačné údaje odberateľa. Môžete tak úplne nahradiť  vystavovanie faktúr a dodatočné príjímové doklady. Výrazne tak usporíte náklady na papier a rýchlosťou tlače dokladu výrazne znížite prevádzkové náklady.
 • Elektronický žurnál
  FisBox umožňuje 2 000 000 záznamov - kapacitou postačuje na 22 rokov pri 250 dokladoch denne.
 • Výhodný poplatok za uvedenie do prevádzky a uzatvorenie servisnej zmluvy

Výhody, ktoré Vám zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice prinesie

 • Jednoduchšia a pohodlnejšia archivácia údajov o predaji vďaka elektronickému žurnálu.
 • Nižšia spotreba pokladničných pások, čím môžete ušetriť až 50 % nákladov.
 • Rýchlejší servisný zásah Vám znižuje prestoje a zvyšuje efektívnosť prevádzky.
 • Pravidelná servisná údržba Vám umožní predchádzať závažným poruchám a následným nákladom na ich odstránenie.
 • Dlhšia životnosť predajných dát uložených v elektronickej podobe.
 • Lepšia kontrola Vašej prevádzky prostredníctvom prehľadných štatistických výstupov údajov o predaji.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (účinný od 1.1.2012)

Príloha č. 1 k zákonu o ERP účinná od 1.1. 2012

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na telefóne 0948 192 770 alebo nám napíšte správu.